Mangfoldighed og økologi

Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet handler om alt levende. Planter, fugle, dyr, ja også mikroorganismer og bakterier, der er faktisk ingen klar definition af begrebet. Så derfor vil vores definition på begrebet være alt liv, og da bogen her handler om biologisk mangfoldighed i haverne gælder det, alt det der kan krybe og gå, samt alt det som betinger at det kan det. Alle havens blomster, buske og træer samt alle de grønsager og krydderurter der overhovedet kan findes i haverne i Danmark.

Alle blomster har efter vores opfattelse en berettigelse, også selvom den ikke gør anden nytte end at se smuk ud. Det samme gælder for både dyr, fugle og insekter, alle har en berettigelse, og det er vores udgangspunkt.

 

 version 2 DSC05969

 

Større mangfoldighed af blomster og planter, giver også større mangfoldighed af bier og andre

insekter, som også har stor betydning for fugle og dyrelivet, det lyder jo logisk nok, men det er ikke ligegyldigt hvilke planter der sås og plantes, det er lige netop det vi forsøger (på) at gøre klart for haveejerne, eller de som på anden måde forvalter et stykke jord.

Biodiversitet eller biologisk diversitet er et sammensat ord, lavet ud fra græsk bios = "liv" samt det latinske ord diversus, som betyder ”forskelligartet". Biodiversitet betyder altså stor variation i den levende natur. Det handler ikke kun om det der kan gro, løbe eller flyve, men også svampe, mikroorganismer, gener, arter mv. Vi vil dog mere bruge ord som biologisk mangfoldighed.

Ægte økologi er grundlaget

Biologisk mangfoldighed starter med økologi, fordi det for en stor dels vedkommende er den uøkologiske dyrkning der er skyld i at vi nu har stærk nedgang i de fleste dyrearter. Økologisk dyrkning foregår i højere grad på naturens betingelser, både i haver og på markerne. Også selvom økologiske jordbrugere kunne være bedre til jordbehandling, så er det den mindst ringe jordbrugsform.

Økologi er naturvidenskab, navnet kommer af de to græske ord Oikos  som betyder hus/ eller husholdning og logos som betyder videnskab. Økologi er altså videnskaben om husholdning i naturen. Økologi handler derfor om følgende: 

 • Videnskaben om forholdet mellem de levende væsner og deres miljø
 • Miljøet omfatter også klima, jordbundsforhold og geologi.
 • Levende væsners påvirkning af deres miljø.
 • Miljøets påvirkning af levende væsner
 • Det er derfor økologisk dyrkning handler om hvad du planter og sår, og hvordan jorden behandles
 • Det er her den biologiske mangfoldighed starter med økologi, fordi det handler om hvad du planter og sår i det jordlod som du forvalter

  

Mangfoldiged handler bla om bierne og blomsterne,  men også også  om frøer og andre levende væsner bla larver, orme og forskellige snegle

 

IMG 2719

Derfor skal havefolketIMG 1985

også gøre noget

Det ser sort ud for de fleste insekter og sommerfugle i vores del af verden. Således er 11 ud af 77 sommerfuglearter, vi har kaldt for vore, nu helt forsvundet. I 2019 er 32 arter truede, og er dermed på den såkaldte Rødliste. Det er forskere fra Aarhus Universitet der har kortlagt listen over truede arter.

Det er godt at der bliver forsket i den slags, men der behøves ingen videnskab for at se at der mangler sommerfugle. Visse arter er ikke set i flere år, og det kan fremmes via den måde vi dyrker vore haver på.

 

 

 

 

 

Den danske Rødliste er en fortegnelse over de danske plante- og dyrearter der er blevet vurderet efter de retningslinier som er udarbejdet af den internationale narurbeskyttelsesorganisationIMG 2648 blomkl(IUCN) Dyr og planter på Rødlisten er vurderet som truede,

da de er ved at uddø

 

 

Ifølge undersøgelser i EU er omkring 80% af alle insekter forsvundet gennem årene fra 1988 - 2018. Det gælder både de irriterende myg og de vilde bier, og det er ikke kun i teorien de er forsvundet. For 30 år siden skulle man oftere rense ruden for fluer og myg, når man kørte i bil gennem Danmark, det skal man ikke så ofte længere.

De vilde bier er hårdt ramt af tilbagegangen, der findes 292 forskellige biarter i Danmark, og de er stærkt trængte, men heldigvis er det de vilde bier haveejerne kan gøre meget for at fremme, og det er der god grund til at gøre, da de har overordentlig stor betydning for bestøvning af vore frugttræer.

At de vilde bier har vanskelige levevilkår skyldes bla. brugen af pesticider, men også hele omlægningen af landbruget til stordrift, hvor mange hegn og gærder er nedlagt, det giver vanskeligheder med at finde bopladser og levesteder. For bierne er en stor kornmark ikke interessant, og der hvor hegnene er fjernet for at give plads til en større mejetærsker forsvinder de vilde bier simpelthen, det var i markskellenes mangfoldighed af blomster de levede fint. Ligesom det var i de gamle stengærde, jordvolde mv. de levede og byggede bo.

For mange år siden blomstrede vejkanterne flot hvert år, og mange af de vilde blomster leverede nektar og pollen til både vilde bier og honningbier. Med brugen af pesticider og den intensive gødskning af markerne, går det også ud over vejgrøfterne, hvor de sartere planter, som ikke tåler gødning er forsvundet fra.

 

Hos os handler mangfoldighed om både blomkål og blpmster, vi dyrker begge dele.

I villahaverne skyldes tilbagegangen de meget sterile haver, med store græsplæner, enorme flisearealer, og meget få blomster, og de få blomster som er der, er mindre interessante for både vilde bier, honningbier, svirrefluer og sommerfugle, som alle er blandt vore bedste bestøvere. Det har haveejerne mulighed for at påvirke, for større biodiversitet er ikke kun et spørgsmål om hvad vi skal lade være med, men også hvad der kan gøres i stedet for. Som udgangspunkt skal man undgå pesticider. og dyrke blomster der tiltrækker insekter.

Det er ikke kun insekterne der er truede. Det er fuglene også ,og der er konstateret stor tilbagegang. Da mange af fuglene lever af insekter, lider de også under det store forbrug af pesticider i landbruget, såvel som i byernes haver.

Sammen med at antallet af insekter, er antallet af padder, krybdyr og pindsvin ligeledes skrumpet meget ind. Det kan havefolket fremadrettet gøre meget for at genoprette.

Ikke kun dyr forsvinder, der er også stor tilbagegang i planter.

 

Salget af bidræber-gift er næsten fordoblet

Giften imidacloprid er forbudt i EU, men den danske regering har dispenseret fra forbuddet. Fra 2016 til 2017 steg salget med over 85 procent, viser nye tal fra miljø- og fødevareministeriet.

 

Hvad kan du som haveejer gøre.IMG 1416

At du er haveejer eller havebruger betyder, at du har rådighed over et stykke jord, og derfor kan være med til at bestemme hvad du planter og sår, og det påvirker igen diversiteten - altså mangfoldigheden. Dyrker du meget ensidigt en slags planter, fx roser, eller rododendron, er diversiteten beskeden. Det betyder ikke at roser ikke også skal dyrkes, de hører jo også med til mangfoldigheden af planter, og duftende roser er også med til at påvirke diversiteten af bier og sommerfugle. Det er ikke kun roser eller andre blomster der dyrkes monokulturelt - altså uden ret mange andre planter, der er et problem. Monokultur er altså mangfoldighedens fjende. I de følgende afsnit vil vi gennemgå hvad du som havedyrker kan gøre for at være med til at fremme et rigt plante- og dyreliv, og måske på den måde være med til at gøre noget godt for fremtidige generationer.

Plant varieret og tæt  og dæk jorden mellem planterne, her er brugt plænegræs, men andet kan bruges

Sådan støttes mangfoldigheden.

Mangfoldighed betyder at der er masser af planter og dyreliv i haven. Disse ting hænger sammen, men at dyrke planter der tiltrækker insekter og andet dyreliv, er kun en del af mangfoldigheden, men derfor er det også vigtigt at dyrke planter for deres egen skyld, fx. fordi de er smukke og at arten er værd at bevare. En del af det at dyrke have er jo også at haven skal nydes, og at en plante blomstrer smukt, er også af stor værdi. Specielt hvis den samtidig gør gavn som tiltrækker af bier, svirrefluer, sommerfugle eller noget helt tredie er det et stort plus oveni. 

Opgaverne med at skabe biologisk mangfoldighed i haven kan gøres med disse overskrifter.

 • Plant varieret med så mange sorter som muligt, så blomstringen er total hele sommeren.
 • Dyrk farverige, blomstrende stauder og suppler gerne med sommerblomster.
 • Plant tæt, så der kommer mindst mulig lys ned mellem planterne, det minimerer ukrudtet.
 • Dæk jorden mellem alle planter, både i prydhaven, under buske og i køkkenhaven.
 • Arbejd så lidt som muligt i jorden, lad orme og fugle klare gravningen.
 • Skab bo-steder i form af redekasser og insektbo, men også naturlige steder med sten og træstubbe.
 • Læg gammelt trøsket træ ud mellem stauderne. Det giver levesteder til larver og biller, samtidigt ser det også smukt ud.
 • Sørg for drikke- og badevand til fugle og frøer.


144

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Plant varieret, tæt og blandet.

Jo færre planter i haven jo færre muligheder for diversitet. Mange forskellige buske, stauder, træer eller sommerblomster, er jo i sig selv begyndelsen til plantediversitet. Hvis man samtidig planter mange slags der indeholder nektar og pollen, understøttes mangfoldigheden af insekter, fx vilde bier og honningbier, og det mangler vi i høj grad.

Stauder kommer som regel igen og igen, og mange af dem kræver mindre pasning end fx. sommerblomster, men de er til gengæld gode tiltrækkere af insekter. 

Ved at plante tæt, meget tættere end planteskolerne foreskriver, bliver det lysåbne mellemrum mindre, ja det holder op med at eksistere, og det betyder mindre udtørring af jorden, og at frø-ukrudtet ikke for lys nok til at spire. Sørg for at det er forskellige planter der blomstrer i bedene på forskellige tidspunkter, så er de dejlige at se på hele sommeren.DSC08723IMG 2581

 

 

 

 

 

I foråret, hvor der endnu er lysåbent mellem stauder og buske, men når vi klipper de visne staudestilke ned, lader vi det meste ligge i bunden, men vi kværner det først, så det kan blive omsat. Snere, når der er græs fra plænen, er det en god ide at lægge græs fra plænen mellem planterne. Dels vil det beskytte jorden mod udtørring, dels vil det langsomt blive omsat til gødning for stauder og buske. Har du ingen græs, kan andet biologisk materiale gøre samme gavn.

 

At plante tæt og varieret er et most for biodiversiteten.

læs mere i de næste dele af Biologisk mangfoldighed i haven